تقویم آموزشی

نصب پارکت لمینت

ظرفیت باقی ماندهسه نفر
شروع كلاس23/03/1399
پايان كلاس28/03/1399
زمان برگزاریشناور
مدت دوره25ساعت

تکنسین فنی آسانسور

مهلت ثبت نام03/03/1399
شروع كلاس24/03/1399
پايان كلاس22/04/1399
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه
مدت دوره60ساعت

دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)

مهلت ثبت نام05/03/1399
شروع كلاس20/03/1399
پايان كلاس22/05/1399
زمان برگزاریآخرهفته
مدت دوره8۰ساعت

لوله کشی آب ساختمان

مهلت ثبت نام05/03/1399
شروع كلاس20/03/1399
پايان كلاس31/04/1399
زمان برگزاریاخرهفته
مدت دورهیکماه

نصب وتعمیر کولرگازی(اسپیلت)

مهلت ثبت نامتمام شد
شروع كلاس11/07/1398
پايان كلاس12/08/1398
زمان برگزاریآخرهفته
مدت دورهیکماه

نصب وتعمیر پکیج

مهلت ثبت نامتمام شد
شروع كلاس10/02/1399
پايان كلاس20/03/1399
زمان برگزاریروزهای زوج عصرها
مدت دورهیکماه

دوره درودگری (نجاری)

ظرفیت باقی ماندهیک نفر
شروع كلاس29/03/1399
پايان كلاس20/05/1399
زمان برگزاریروزهای فرد عصر
مدت دوره60ساعت

نصب وتعمیر پله برقی

مهلت ثبت نام07/03/1399
شروع كلاس25/03/1399
پايان كلاس28/02/1399
زمان برگزاری10 الی16
مدت دوره25ساعت

دوره کامل کابینت سازی MDF

مهلت ثبت نامتمام شد
شروع كلاس07/03/1399
پايان كلاس06/05/1399
زمان برگزاریروزهای زوج عصر
مدت دوره100 ساعت